Business Triage Hotline

Rapid Response Business Triage Hotline

Call Us Today

The Sacramento Metro Chamber of Commerce and Sacramento Asian Pacific Chamber of Commerce have partnered to provide a free business support hotline for our small business community.  Our team can answer general business questions, human resources and legal issues, and navigate borrowers through a variety of financing tools including the SBA Economic Injury Disaster Loan Program and Paycheck Protection Program. 

Our team will be available Monday through Friday 8:00 am – 4:00 pm with voicemail capabilities 24/7. Assistance will be available in English, Spanish, Mandarin and Vietnamese languages.

Español

La Cámara de Metro y la Cámara Asiática de Sacramento lanzaron una Línea Directa de Respuesta Rápida para Empresas: un lugar para negocios afectados por COVID-19 para navegar por los recursos locales, estatales y federales disponibles para ellos. El número de la línea directa es 833-391-1919.

La línea directa gratuita, que cuenta con asesores capacitados que hablan inglés, español, vietnamita y mandarín, está aquí para ayudar a la diversa población de dueños de negocios en la Región Capital con preguntas comerciales generales, recursos humanos, asuntos legales y navegar una variedad de opciones de financiamiento , incluyendo el Programa de préstamos por desastre por lesiones económicas de la SBA y el Programa de protección de cheques de pago. La línea directa tiene capacidad de correo de voz las 24 horas, lo que permite a nuestro personal hacer un seguimiento de las solicitudes cuando no se responden las líneas telefónicas.

La línea directa de respuesta rápida para empresas es posible gracias al generoso apoyo e inversión de la ciudad de Sacramento, Golden Pacific Bank, JP Morgan Chase & Co., River City Bank y SAFE Credit Union.

普通话

萨克拉门托商会和萨克拉门托亚洲商会发布了快速响应热线电话:致力于提供当地政府、州政府及联邦政府相关资源的信息,给受到新冠疫情影响的企业。

该热线电话配有训练有素的商业顾问,帮助首府地区本地企业业主解答包括一般业务问题、人力资源问题、法律纠纷及各种包括中小企业经济伤害灾难贷款项目 (SBA Loan) 和薪资保护项目 (PPP) 之内的各类融资资源。支持的语言包括英语、西班牙语、越南语和普通话。该热线电话拥有24小时语音留言功能,员工会在工作时间内跟进回复。

快速响应热线电话由萨克拉门托市政府、Golden Pacific Bank、摩根大通银行、River City Bank 和 SAFE Credit Union 的慷慨支持成立。

Tiếng Việt

Văn Phòng Trung Ương và Văn Phòng Sacramento Á Châu đã phát động Đường Giây Nóng Đáp Ứng Nhanh Kinh Doanh: nơi để liên lạc cho những kinh doanh bị tác động bởi COVID-19 để tìm đến địa phương, tiểu bang và liên bang, nguồn trợ giúp có sẵn cho họ. Số đường giây nóng là 833-391-1919.

Đường giây miễn phí, với đội ngũ cố vấn kinh tế được huấn luyện thông thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Quan Thoại, sẵn sàng trợ giúp nhiều loại chủ nhân kinh doanh ở trong vùng Thủ Đô để đáp ứng các câu hỏi tổng quát về thương mại, nguồn nhân lực, những vấn đề về luật pháp và tìm kiếm nhiều phương tiện tài chánh, kể cả Chương Trình Mượn Tiền SBA Thiệt Hại về Kinh Tế và Chương Trình Bảo Vệ Paycheck. Đường giây nóng có sẵn 24/7 với nhắn tin voicemail, giúp cho nhân viên theo dõi các yêu cầu khi các đường giây không nối kết được các tổng đài. Đường Giây Nóng Đáp Ứng Nhanh Kinh Doanh có được do sự quảng đại giúp đỡ và đầu tư của Thành Phố Sacramento, Golden Pacific Bank, JB Morgan Chase Co., River City Bank and SAFE Credit Union.

Call the Hotline

Connect with a Representative

Get Answers

For more resources, visit the Coronavirus Rapid Response Hub